Forretningsbetingelser pr. 1. Januar 2019

1. Aftalen og parterne

1.1. De i aftalebrevet angivne vilkår og eventuelle senere skriftlige ændringer hertil samt nærværende forretningsbetingelser udgør den samlede aftale (”Aftalen”) mellem kunden og One Revision.

1.2. Parterne i Aftalen er One Revision og kunden, og ingen af disse må transportere eller overdrage rettigheder eller pligter i medfør af Aftalen eller dele af denne til andre, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

1.3. Ved indgåelse af Aftalen med One Revision accepterer kunden, at der ved uenighed mellem One Revision og kunden om den indgåede Aftale eller om ydelsen, som leveres i medfør af Aftalen, alene kan rejses krav eller indledes retslige skridt over for One Revision.

1.4. Ved uoverensstemmelse mellem vilkår angivet i aftalebrevet og nærværende forretningsbetingelser gælder aftalebrevet forud for forretningsbetingelserne.

1.5. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre eller egne forretningsbetingelser anses ikke som fravigelse af Aftalen og nedenstående betingelser, medmindre One Revision skriftligt har accepteret disse.

2. Opgavens afgrænsning og udførelse

2.1. ReviPoints ydelse (i det følgende kaldet ”ydelsen”) er beskrevet i aftalebrevet.

2.2. ReviPoint vil bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan.
Medmindre kunden og ReviPoint udtrykkeligt og skriftligt har aftalt et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoer, som ReviPoint har angivet, f.eks. i aftalebrevet, alene ansat skønsmæssigt.

2.3. ReviPoint er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter, præsentationer eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er afleveret i endelig form til kunden.

2.4. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Yderligere arbejde, som ReviPoint udfører i forbindelse med en ændring af opgaven, vil være omfattet af Aftalen og underlagt dens vilkår, dog med forbehold for justering af ReviPoints honorar samt tidsplanen.

3. Samarbejde

3.1. Parterne skal gensidigt holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende opgavens udførelse.

3.2. Kunden skal udpege en kvalificeret person, som kan træffe alle beslutninger på ledelsesplan for så vidt, angår Aftalen.
Kunden skal loyalt samarbejde med One Revision om løsning af opgaven, herunder rettidigt foranledige, at One Revision får adgang til alle kundens data, oplysninger og medarbejdere, som er nødvendige for levering af den aftalte ydelse, samt straks oplyse One Revision om evt. forslag, udvikling eller andre forhold eller problemstillinger der, efter kundens vurdering, er væsentlige for One Revisions løsning af opgaven og levering af den aftalte ydelse.

4. Fortrolighed

4.1. Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt alle oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med opgavens udførelse fortroligt.

4.2. Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger, (i) som er offentligt kendt, (ii) som modtageren allerede er bekendt med, (iii) som er videregivet fra tredjemand uden begrænsninger, (iv) som er uafhængigt udviklet, eller (v) som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav eller en kendelse.

4.3. Hverken kunden eller One Revision må offentligt omtale hin-anden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

4.4. Efter ydelsens levering har One Revision ret til loyalt at henvise til kunden og opgaven ved brug af kundens navn og logo i forbindelse med f.eks. afgivelse af tilbud, præsentationer eller undervisning, medmindre kunden udtrykkeligt forbyder dette.

5. Persondatapolitik

5.1. Nærværende punkt 5 finder ikke anvendelse, såfremt One Revision fungerer som databehandler for kunden.

5.2. One Revision respekterer sine kunders forventninger om persondatabeskyttelse og fortrolighed. One Revision indsamler og behandler således persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, persondataloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse, der trådte i kraft 25. maj 2018.

5.3. One Revision kan dog videregive kundernes personoplysninger til underleverandører, i den udstrækning dette er nødvendigt for at varetage kundens interesser og/eller levere den aftalte ydelse.

5.4. One Revision kan derudover gøre brug af tredjeparter, uanset hvor disse måtte befinde sig, som leverandører af opbevaring og behandling af persondata, der er modtaget fra kunderne eller disses repræsentanter eller andre kilder.

6. Elektronisk kommunikation

6.1. Medmindre andet fremgår af Aftalen, er begge parter indforstået med anvendelse af elektronisk kommunikation via f.eks. e-mail af alle dokumenter og meddelelser, der vedrører Aftalen.

6.2. Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation er usikker, og at data kan blive ødelagt, at meddelelser ikke altid leveres omgående (eller overhovedet) eller kommer til uvedkommendes kendskab.

6.3. Elektroniske meddelelser er sårbare over for computervirus. Hver part er ansvarlig for at beskytte sine egne systemer og interesser. One Revision er ikke ansvarlig over for kunden for evt. tab eller skade, som måtte opstå som følge af One Revisions brug af internettet, kundens netværk, programmer, elektroniske data eller andre systemer.

7. Interessekonflikt

7.1. Det er One Revisions praksis at kontrollere, om der foreligger interessekonflikter, før One Revision påtager sig en opgave. One Revision leverer mange forskellige professionelle ydelser til kunder, og One Revision kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en konflikt med kundens interesser, straks afdækkes, men One Revision vil dog bestræbe sig derpå.

7.2. One Revision henstiller til, at kunden, hvis denne er eller bliver opmærksom på mulige interessekonflikter, som kan påvirke opgaven, straks giver One Revision meddelelse herom.

7.3. Hvis en potentiel eller aktuel konflikt er identificeret, og One Revision vurderer, at kundens interesse kan varetages tilstrækkeligt sikkert ved iværksættelse af relevante procedurer, vil One Revision drøfte og aftale sådanne procedurer med kunden.

8. Honorarer, udgifter og betalingsbetingelser

8.1. One Revisions honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med aftalebrevet.

8.2. Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale med kunden om beregning af honorar, beregnes det på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for de partnere og medarbejdere, der har udført opgaven.

8.3. One Revisions angivelse af et honorar ved aftaleindgåelsen er udtryk for et skøn ud fra de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selvom der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er One Revision berettiget til i følgende situationer at beregne honorar for den mertid, som One Revision skal anvende på levering af ydelsen, hvor det viser sig efter Aftalens indgåelse, at (a) forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret, eller at (b) forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og at disse omstændigheder i (a) og (b) kan tilskrives kunden. I tilfælde af udvidelse eller indskrænkning af den aftalte ydelse henvises til punkt 2.4. i disse betingelser.

8.4. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger, indkvartering, leveomkostninger, publikationer, data mv. skal betales af kunden ud over honoraret. Honorar til eksterne rådgivere og specialister, der engageres af kunden, betales direkte af denne og er One Revision uvedkommende.

8.5. Honorar til underleverandører, som er engageret af One Revision, udgør ikke en del af One Revisions honorar, men faktureres kunden som almindeligt udlæg.

8.6. Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter 14 dage beregnes renter og gebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

9. Rettigheder

9.1. Hver part bevarer sine rettigheder, som bestod før påbegyndelse af opgaven, uanset at disse rettigheder indgår i ydelsen, og ingen part opnår nogen rettighed til den anden parts rettigheder, der bestod forud for Aftalen.

9.2. One Revision har ejendomsretten til enhver form for immaterielle rettigheder, produkter og materiale, der fremkommer som led i frembringelsen af ydelsen.

9.3. Kunden har ret til at anvende ydelsen, der leveres i medfør af Aftalen, internt i sin organisation. Brugsretten omfatter dog ikke eventuelle modeller og metoder eller lignende, som er anvendt i forbindelse med ydelsens udførelse, og som tilhører One Revision.

9.4. Ydelsen, som One Revision har leveret til kunden, må ikke videregives til tredjemand. Ydelsen må alene anvendes til eget brug og til det formål, der er angivet i aftalebrevet, medmindre One Revision skriftligt har givet samtykke til andet, eller hvis dansk lovgivning eller retslig afgørelse pålægger/giver kunden ret til en sådan videregivelse.

9.5. One Revision påtager sig ikke ansvar eller forpligtelser i tilfælde af, at ydelsen bruges til andet formål end det i aftalebrevet anførte.

10. Misligholdelse

10.1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen.

10.2. Misligholder kunden sine betalingsforpligtelser, er One Revision berettiget til at ophæve Aftalen.

10.3. Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

10.4. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 11 om ansvarsbegrænsning.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1. One Revision er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Medmindre andet aftales kan One Revisions ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det fakturerede og betalte honorar for ydelsens udførelse, dog maksimalt 5.000.000 kr. uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse. Såfremt der er tale om en løbende ydelse, opgøres honoraret i forbindelse med ansvarsbegrænsning, som det i de seneste 12 måneders fakturerede og betalte honorar for denne ydelse.

11.2. One Revision er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

11.3. One Revision kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end One Revision.

11.4. I forbindelse med formuleringen af en eventuel anbefaling, konklusion, rapport, præsentation eller andet produkt, som en del af ydelsen, er One Revision berettiget til mundtligt at drøfte ideer med kunden eller at forevise kunden udkast til sådanne produkter. One Revision kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af færdiggjorte produkter.

11.5. One Revision påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af One Revision leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre One Revisions forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som One Revision med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod One Revision som følge af kundens misligholdelse af Aftalen.

12. Ophør af Aftalen

12.1. Hvis ydelsen er en revisionsopgave, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

12.2. Medmindre andet er aftalt, kan begge parter opsige Aftalen med et varsel på én måned. Opsigelsen skal meddeles skriftligt.

12.3. Ved kundens opsigelse af Aftalen skal kunden betale One Revision for de indtil opsigelsen leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt alle påløbne omkostninger og udlæg, ligesom kunden skal betale One Revision rimelige omkostninger affødt af opsigelsen.

12.4. Medmindre Aftalen opsiges tidligere i overensstemmelse med ovennævnte, ophører den, når ydelsen er leveret.

12.5. Eventuelle bestemmelser i Aftalen, der enten udtrykkeligt eller i kraft af deres karakter rækker ud over tidspunktet for ophøret af Aftalen, skal, uanset hvad der er anført ovenfor, fortsat gælde efter ophør.

13. Lovvalg og værneting

13.1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole.